Pasivaikščiojimas po tarpukario Šiaulius

09/09/2017

Šiau­lių mies­to aikš­tė­je kvies­lys kvie­čia ap­si­lan­ky­ti cuk­rai­nė­je, ke­pyk­lo­je, ki­no teat­re ar pas siu­vė­ją. Ant ko­jū­kų vaikš­čio­jan­tys žong­lie­riai kre­čia iš­dai­gas, pri­šo­kę ber­nio­kai siū­lo­si nu­bliz­gin­ti ba­tus, o lais­vo el­ge­sio mer­gi­nos dai­ro­si klien­to. Rei­kia sau­go­tis ir ki­šen­va­gio, ku­ris tik ir ty­ko įlįs­ti į tur­tin­go mies­tie­čio ki­še­nę. Lai­mei, tvar­ką aikš­tė­je pa­lai­ko bud­rūs po­li­ci­nin­kai. Taip žais­min­gai ir ne­tra­di­ciš­kai va­kar pra­si­dė­jo "Šiau­lių die­nos".